Imatge o vídeo destacat
decàleg de mesures

Decàleg de mesures per a combatre la irregularitat administrativa de las persones migrants

En un moment de crisi social, econòmica i sanitària excepcional, el treball de les administracions públiques, amb el suport de la societat civil, ha d'estar enfocat amb especial afany en la inclusió social de totes les persones, sobretot d'aquelles en situació de vulnerabilitat. En el cas de la població migrant, l'objectiu d'inclusió serà difícilment assolible si no va aparellat amb una regularització de la seva situació administrativa

Les persones en situació irregular pateixen una especial exposició a situacions d'exclusió social, explotació laboral i/o sexual i moltes viuen en circumstàncies que suposen una clara i evident vulneració dels seus drets humans; problemes en l'accés a serveis sanitaris, dificultats per a trobar llocs de treball -necessaris per a la seva subsistència- en aquesta emergència, absència de llaços socials, manca de prestacions públiques davant l'absència d'ingressos… El Servei Jesuïta a Migrants, amb una trajectòria continuada acompanyant i documentant casos i històries de persones migrants, proposa el següent decàleg de mesures urgents, sobre la base de mecanismes legals ja existents, enfocades a prevenir la irregularitat administrativa sobrevinguda, fomentar la regularització de perfils vulnerables o que tenen un relació laboral informal, i evitar que la irregularitat sigui un obstacle en els pròxims mesos per al respecte i defensa dels drets humans de les persones migrants. 

  1. Com a mesura més urgent, que el Ministeri d'Interior dicti una instrucció, pública, a totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat per a no incoar cap procediment sancionador per infracció de la Llei d'Estrangeria basat en estada irregular, almenys fins a la finalització del pla de transició de la nova normalitat anunciat pel Govern. D'aquesta forma, les persones migrants en situació irregular podrien sortir al carrer sense por de ser detingudes. 
  2. Concedir de manera accelerada totes les sol·licituds d'autoritzacions inicials de residència que no siguin manifestament infundades, així com les renovacions d'autoritzacions de residència, que estiguin pendents de tramitar. 
  3. Dictar un protocol clar de retorn a Espanya per a tots aquells estrangers residents legals que van quedar atrapats fora d'Espanya en decretar-se l'estat d'alarma o que van sortir del país seguint les recomanacions dels serveis consulars del seu país d'origen. 
  4. Amb l'objectiu d'evitar irregularitats sobrevingudes, flexibilitzar, durant un període transitori ampli no menor a 12 mesos, els criteris de l'article 71 del Reglament d'Estrangeria per a la concessió de renovacions d'autoritzacions de residència i treball. Rebaixant els criteris de períodes mínims de cotització i mantenint un criteri flexible respecte a la necessitat d'un contracte de treball en vigor. 
  5. Activar el mecanisme previst en la Disposició Addicional Primera del Reglament d'Estrangeria. Dictar criteris i procediments per a atorgar autoritzacions de residència de manera extraordinària per les actuals circumstàncies socials
  6. Concedir de manera prioritària i preferent les autoritzacions de residència per raons humanitàries, aplicant de manera flexible l'article 126.3 del Reglament d'Estrangeria per a atorgar aquest tipus d'autoritzacions a aquells estrangers que no puguin tornar al seu país a tramitar el visat corresponent a causa de les circumstàncies que vivim. 
  7. Atorgar autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals i d'interès públic, fent una interpretació àmplia i ajustada a les circumstàncies actuals de “raons d'interès públic”, en aplicació de l'article 127 del Reglament d'Estrangeria i l'article 6.4 de la Directiva 2008/115/CE. 
  8. Concedir la pròrroga a les autoritzacions per circumstàncies excepcionals amb base a l'article 130 del Reglament d'Estrangeria i la Jurisprudència recent que reconeix la possibilitat de pròrroga de totes les autoritzacions per circumstàncies excepcionals. Valorant les dificultats per a transitar a un tipus diferent d'autorització de residència i la repercussió que la irregularitat administrativa tindria en les circumstàncies personals d'una persona. 
  9. Consolidar els mecanismes jurídics que evitin la irregularitat sobrevinguda de joves ex tutelats per una entitat pública. Que aquestes figures jurídiques siguin prou flexibles per a permetre tant un projecte formatiu com una inserció en el mercat laboral. 
  10. Dictar ordres als cossos policials encarregats de documentació d'estrangers perquè existeixi un protocol per a reconèixer l'efectivitat del silenci administratiu positiu en els procediments de renovació i es realitzi el tràmit de documentació àgilment.