Imatge o vídeo destacat
porta ppal

Migrar és un dret. S'ha d'exigir, s'ha de garantir, s'ha de complir

Avui, dia 20 de desembre, han caducat les pròrrogues dels NIE que havien perdut vigència durant el primer estat d’alarma. Enfront de la situació actual de pandèmia i la reconeguda dificultat d’accés a les vies administratives i legals de renovació i pròrroga dels NIE, la Fundació Migra Studium com a part del Servei Jesuïta a Migrants (tal i com queda recollit al seu informe “Derechos ni conocidos, ni reconocidos: la prórroga de la documentación de Extranjería y protección internacional”)  proposa als diferents poders públics -central, autonòmics i locals- que adoptin un pla de xoc amb les següents mesures:

  1. Iniciïn immediatament campanyes d'informació dirigides al públic en general per difondre d'una manera clara i senzilla el contingut de la pròrroga de documentació d'estrangers. Que d'aquesta manera els titulars de drets i qui ha de reconèixer aquests drets estiguin degudament informats de l'existència de la norma.
  2. Fer especial èmfasi en informar degudament agrupacions o associacions de persones especialment interessades per la norma, com poden ser sindicats, associacions patronals, associacions de persones migrants, etcètera.
  3. Notifiquin als òrgans de l'Administració General de l'Estat, així com als diferents nivells de les administracions autonòmiques i locals, les dificultats detectades per al reconeixement de drets: elaboració i emissió més flexible dels informes sobre integració o adequació d'habitatge, normes per fer efectiva la inscripció padronal amb o sense domicili fix, facilitació de requeriments de coneixements lingüístics en processos de regularització administrativa, etc.
  4. Proposar un plec de solucions pràctiques per a cada Administració al seu àmbit funcional i geogràfic d'actuació. No solament els i les funcionaris/àries han d'estar degudament informades, també s'ha d'actualitzar les diferents seus electròniques de les administracions, que sovint impedeixen l'accés a drets a l'introduir un NIE reconegut per defecte com no vigent.

A més, la Fundació Migra Studium considera que:

  1. La documentació que acredita la residència legal forma part d’un dret fonamental de les persones migrants, reconegut i garantit a l’art. 4 de la LO 4/2000, com a part del dret humà a migrar de l’art. 15 de la DUDH.
  2. Per tal d’exercir aquests drets és necessari també que per les Administracions públiques es garanteixi el dret de petició de l’art. 29 de la Constitució Espanyola.
  3. Tot això implica el deure dels poders públics de permetre l’accés dels i les ciutadanes estrangeres als procediments de renovació, als registres i als òrgans administratius que han de resoldre les sol·licituds de renovacions.
  4. No és acceptable  que un nombre significatiu de ciutadans i ciutadanes quedin en situació d’irregularitat administrativa per manca de previsió o per un deficient funcionament de l’Administració.