Avís legal

1 - Identificació del titular del domini

D’acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular del present domini és la Fundació Migra Studium amb domicili a Barcelona, c/ Palau n.3 2n pis amb número de CIF: G63103006. Inscrita en el Registre de Fundacions n. 1798

Correu electrònic de contacte info@migrastudium.org

2 - Condicions d'ús de la web

Es considerarà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L'usuari pel simple fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús que pugui fer d'aquest web. Aquesta responsabilitat s'estèn al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Migra Studium ofereix a través d'aquest web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a:

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Migra Studium dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys abans esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atempten contra els principis enumerats tot seguit, reservant-se l'empresa titular del domini l'exercici de les accions que siguin procedents segons el dret contra els responsables de la seva publicació:

  1. La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  4. La protecció de la joventut i la infància.
  5. El respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat.
  6. El respecte a la propietat intel·lectual d'allò publicat.
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent.

Migra Studium es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions deixades pels usuaris a través dels foros, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquest web.

3 - Propietat intel·lectual i industrial

Migra Studium és titual de tos els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, i per aquest motiu tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa del titular.

4 - Responsabilitat

El titular del domini no serà responsable dels danys i perjudicis que es poden derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el seu domini.

5 - Privacitat

      5.1 -  DRET D'INFORMACIÓ

Segons el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre. De Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara en endavant LOPD) l'informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web i aquells que ens enviï a la nosta adreça de correu electrònic, seran incorporats, tal i com vostè ens els cedeixi, a una Base de Dades anomenada BDGAFMS amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d'aquesta relació i mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.

Els destinataris de la informació són els departaments en que s'organitza la fundació, algunes empreses col·laboradores que presten el seus serveis en ella i els organismes oficials competents en la matèria. Només cedirem les seves dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor.

En els formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d'aportar per a que puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

En tot cas, té dret a exercir els drets d'oposició, accès, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, per la via de procediment regulat en el RD 1720/2007 de 21 de desembre.

El responsable de la Base de Dades és la Fundació Migra Studium. Per a exercir els drets mencionats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l'adreça postal de Barcelona (08002) – c/ Palau nº 3 2a, a través de l'adreça de correu electrònic info@migrastudium.org (amb el text PROTECCIÓ DE DADES a l'assumpte) o trucant al n º 934 120 934

      5.2 -  CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó “ACCEPTAR” que es troba en tots els formularis de recollidad de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

      5.3 -  SEGURETAT

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la Base de Dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes de caràcter tècnic i estructural per a prevenir la integritat i seguretat de la informació personal aportada i disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE n. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accès no autoritzat i robatori de les dades que Vostè ens faciliti, sense que això ens exoneri d'informar-li de que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta a la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E 14/12/1999).

      5.4 -  A QUINS DESTINATARIS COMUNICAREM LES TEVES DADES?

Enviem el butlletí i altres comunicacions de correu electrònic a través del proveïdor de serveis Sendgrid. Sendgrid és un producte de Sendgrid Inc, 1401 Walnut St.,Ste 500, Boulder, Colorado-80302, USA. Podeu consultar la seva política de protecció de dades aquí https://sendgrid.com/policies/privacy/.

6 - Modificació de les actuals condicions i vigència

La Fundació Migra Studium podrá modificar les actuals condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal i com apareixen aquí. Una vegada modificades, les actuals condicions deixaran de ser vigents sent substituïdes per la seva modificació.

7 - Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre la Fundació Migra Studium i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.