Una comparativa dels CIE a Espanya, Itàlia i Suècia

Una comparativa dels CIE a Espanya, Itàlia i Suècia

L'article Human Rights within Immigration Detention Centres in Europe: Comparative Case Study of Spain, Italy and Sweden és un estudi comparatiu de l'estat de la protecció dels drets humans en els centres de detenció d'estrangers de tres països europeus: Espanya, Itàlia i Suècia. A continuació detallem les conclusions a les quals es va arribar amb aquesta investigació.Primerament, la recerca conclou que les diferències pel que fa a les condicions de detenció d'immigrants a Espanya, Itàlia i Suècia condueixen a un model diferenciat per a cada país. A la vegada, cadascun dels models comporta un diferent grau de protecció dels drets de les persones detingudes en els centres. Mentre que els models espanyol i italià poden ser considerats com a policials o penitenciaris, on destaca l'ús de mètodes coercitius, el model suec s'aproxima més a un model social, enfocat en fer que l'estada de la persona immigrant al centre de detenció sigui el més digne possible.

Observant el marc legal de cada país, existeix, a primera vista, una modesta bretxa pel que fa a la protecció dels drets dels detinguts quan es compara Suècia amb els dos països mediterranis estudiats. Malgrat això, aquesta escletxa s'eixampla quan les condicions de detenció de facto són investigades. Mentre els centres suecs són gestionats conforme la legalitat del país, a Espanya i Itàlia sovint les condicions d'internament no compleixen allò que la llei del mateix estat estipula.

El dret a la supervisió per part de la societat civil, el dret a la protecció judicial i l'assistència legal, així com la llibertat respecte al tracte inhumà gaudeixen de garanties en els centres suecs. Mentre que Espanya i Itàlia garanteixen aquests drets de jure, s'han observat algunes limitacions en la seva protecció a la pràctica en aquests models de detenció. A més, els detinguts en centres suecs gaudeixen del dret a un nivell de vida adequat tant a escala legal com a la pràctica. Per altra banda, tot i que segons la llei aquest dret hauria de ser respectat també a Itàlia i Espanya, en realitat els detinguts no tenen garantit un nivell de vida decent als centres d'aquests països.

Conseqüentment, podem senyalar que els centres de detenció d'immigrants d'Espanya i Itàlia podrien millorar prenent Suècia com a model de referència. Dues millores principals podrien ser així contemplades. Primer, és important avançar des d'un model de caràcter penitenciari a un sistema de detenció basat en les necessitats socials dels interns. Aquesta modificació es podria dur a terme canviant el tipus d'entitat que governa els centres, així com el personal que hi treballa. Cal que els professionals siguin treballadors socials amb un perfil rellevant en el camp de la migració, els processos d'asil i els drets humans.

A més, si els centres de detenció d'immigrants complissin amb la legalitat, Espanya i Itàlia proveirien d'una més elevada protecció dels drets humans dels interns. També, en conseqüència, la transparència i la rendició de comptes experimentarien molt probablement un gran desenvolupament en aquests models, com ja existeix avui dia a Suècia.

Finalment, cal destacar l'existència d'una àmplia investigació duta a terme per organitzacions de defensa dels drets dels immigrants pel que fa als centres d'internament espanyols i italians. Aquest interès per la recerca és, de fet, conseqüència del criticisme que ha envoltat aquests models. Al contrari, la investigació pel que fa als centres suecs no és extensa, aparentment perquè la situació al país escandinau no ha generat una important preocupació entre l'opinió pública. De totes maneres, una més àmplia recerca sobre el sistema suec, especialment pel que fa a l'anàlisi comparatiu, podria ser una eina molt útil per proveir altres estats d'un model exemplar per enfortir la protecció dels drets humans dels detinguts en els seus centres.

Aquí podeu consultar l'article complet: Human Rights within Immigration Detention Centres in Europe: Comparative Case Study of Spain, Italy and Sweden 

Núria Targarona Rifà

Notícies relacionades