Per què la campanya "Ciutats lliures de CIE"?

Per què la campanya "Ciutats lliures de CIE"?

Després d'anys de treball realitzat per Migra Studium i la Campanya pel Tancament dels Centres d'Internament (CIEs NO) units amb les diferents organitzacions de defensa dels Drets Humans en general, i dels drets de les persones migrants en particular, s'ha aconseguit visibilitzar la realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i denunciar la manca de garanties i vulneració als drets de les persones així com la impunitat que els envolta, fruit d'aquest treball al gener de 2015 el parlament de Catalunya promou un grup de Treball per a la Revisió del Model dels CIE amb la participació de diverses entitats civils i experts, aprovant finalment una Resolució per instar al Govern Espanyol a demanar el tancament dels Centres d'Internament, aquesta va ser la llavor de la Campanya "Ciutats lliures de CIE" que va iniciar a l'octubre de 2015.La Campanya "Ciutats lliure de CIE" consisteix, és una campanya promoguda per les entitats i la societat civil que treballem per la dignitat i defensa dels drets de les persones migrades i per una llei d'estrangeria més humana. Per això, convidem els governs municipals i autonòmics a incloure la realitat dels Centres d'Internament per Estrangers dins les seves agendes polítiques i acordin mocions o resolucions on s'insti el Govern Central a:

● el tancament immediat del CIE més proper o de referència

● a constituir una comissió de seguiment permanent mentre es produeix el tancament

● es promoguin processos participatius per transformar els terrenys i espais dels CIE en iniciatives de caràcter social o veïnal

● instar al govern per fi de les deportacions exprés i del mateix sistema de deportacions en general,

● al cessament i condemna de les identificacions policials per perfil ètnic.

● manifestar el compromís de treballar per l'eradicació del racisme a la seva ciutat i per garantir la igualtat de drets i oportunitats per a tots els seus ciutadans i ciutadanes

No obstant això, també s'incorporen mesures en les quals sí que tenen competències o bé poden tenir una major incidència, atès que, són els ajuntaments i ens locals, com espais polítics de proximitat entre la ciutadania i les institucions, els qui han de fomentar el desenvolupament de la democràcia i la igualtat en l'exercici dels drets. Tenint en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, són els ajuntaments els encarregats de reclamar la garantia dels principis i drets constitucionals i internacionals. Els ajuntaments i ens locals han de vetllar pel compliment del principi d'igualtat i de no discriminació entre totes les persones que viuen i resideixen al territori de l'Estat i així poder iniciar un camí ferm cap a un canvi de paradigma en les polítiques de migració, estrangeria i asil. Un camí que comporti deixar d'entendre la immigració com un problema per passar a concebre-la com un dret, sense deixar de banda el que ja és: un fenomen social i complex, consubstancial a qualsevol època històrica.

Migra Studium desaprova que es privi de llibertat a algú per motius administratius i advoca per la supressió dels Centres d'internament per a Estrangers perquè:

● L'internament comporta la vulneració o la pèrdua de molts altres drets.

● Les pèssimes condicions de l'internament posen en risc la salut i el benestar de les persones detingudes i els seus familiars.

Els CIE constitueixen espais en els quals no es garanteixen adequadament drets tan bàsics com la salut física i mental, l'educació o la identitat, però tampoc drets fonamentals com són els drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia, o fins i tot, a la mateixa vida. El patiment de les persones són privades de llibertat en un CIE, és fa extensiu el seu entorn: familiars, amistats. I aquest patiment, com també les vulneracions de drets, resulta més greu encara en el cas de les dones. Elles s'enfronten a major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que, entre les dones tancades en els CIE, hi ha embarassades, víctimes de tracta, possibles sol·licitants de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran al territori de l'Estat a les seves filles i fills. També s'ha demostrat que les dones en els CIE, lluny de rebre una atenció adequada a les seves circumstàncies, són objecte de tot tipus de discriminacions i abusos
directes i indirectes.

Finalment, no podem obviar la connexió que existeix entre l'ús de controls policials basats en perfils ètnics, l'internament en CIE, els vols de deportació i la pràctica d'expulsions sense les degudes garanties jurídiques, tant des de comissaries com des dels CIE. Per tot això demanem tancament dels CIE i la fi de les expulsions exprés perquè són incompatibles amb el respecte als drets fonamentals de les persones, perquè vivim en l'actualitat un moment on el tancament dels CIE no solament és desitjable, sinó possible.

Per això hem d'exercir com a ciutadania tots els mecanismes de pressió possibles per a això. Des d'aquesta lògica, animem i donem suport a a totes les entitats locals i autonòmiques al fet que puguin sumar-se a aquesta campanya.

Per vergonya, per justícia, per dignitat Tanquem els CIE!

Notícies relacionades